aanmeldingsformulier coaching

Vertel ons waarom jij gecoacht wilt worden.
Algemene voorwaarden activiteiten stichting Brothers in Christ

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Activiteiten: Het betreffende activiteit welk georganiseerd wordt door stichting Brothers in Christ.
1.2 Organisator: Stichting Brothers in Christ gevestigd te Geleen waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich voor de activiteit heeft ingeschreven en door de organisatie is toegelaten voor deelname.
1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tot deelname van de deelnemer aan de activiteit. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst.

2. Deelname
2.1 Deelname aan de activiteit is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld of de deelnemer persoonlijk benaderd is door de organisatie en de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.2 De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk.
2.3 Brothers in Christ kan op grond van uitzonderlijke redenen besluiten de activiteit geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.

3. Aansprakelijkheid
3.1 Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. Stichting Brothers in Christ is niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer geleden schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals letsel (al dan niet blijvend) of overlijden.
3.2 Stichting Brothers in Christ is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.
3.3 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het evenement.
3.4 De deelnemer vrijwaart stichting Brothers in Christ voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.5 De deelnemer vrijwaart stichting Brothers in Christ voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

4. Portretrecht
4.1 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan stichting Brothers in Christ voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s of beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

5. Persoonsgegevens
De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door stichting Brothers in Christ opgenomen in een bestand. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden verleent de deelnemer toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens ten behoeve van het verzenden van informatie. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos bezwaar aan te geven door middel van e-mail, waarna stichting Brothers in Christ het verstrekken van de gegevens zal stopzetten.