Meer over ons

Algemene gegevens:
Naam: stichting Brothers in Christ
Adres: Konnetlaantje 4, 1435 HW Rijsenhout
KvK-nummer: 70530564
Telefoonnummer: (+31) (0) 629347335

Datum oprichting 03-01-2018
Datum ANBI toekenning: 01-01-2019

Rekeningnummer: 0327 2663 84
(SEPA) IBAN nummer: NL61 RABO 0327 2993 84
BIC/SWIFT nummer: RABONL2U
RSIN nummer: 858360974

website: https://brothersinchrist.nl

E-mail algemeen info@brothersinchrist.nl


Beleidsplan Brothers in Christ van 2021-2022:

Beleidsplan Brothers in Christ 2021-2022 v1a

Inleiding

Het beleidsplan van 2021-2022 van stichting Brothers in Christ heet ‘Samen op pad’.

Wij proberen in dit beleidsplan duidelijk te maken; wat onze motivatie is, wat onze zwakke en sterke punten zijn, wat stichting Brothers in Christ in de periode van 2021 t/m 2022 wil gaan doen en hoe wij dat in grote lijnen werkelijkheid willen gaan maken.

Een groot punt in dit nieuwe beleidsplan is het specificeren van de werkelijke activiteiten van de stichting en de scheiding van activiteiten met een religieuze focus en activiteiten met een hulpverlenende focus. Ook hebben wij gekozen voor de benaming jongeren in plaats van tieners, om zo een grotere leeftijdsgroep aan te spreken. Dit omdat wij in de afgelopen jaren hebben gemerkt dat er veel vraag is bij jongeren naar toegankelijke en laagdrempelige hulp. Hier hebben wij op ingespeeld door in te gaan op die vraag naar hulp en wij zullen dit de aankomende jaren verder uitwerken.

Veel van onze activiteiten vallen onder de nuldelijnszorg. Hierbij wordt preventieve hulp aangeboden aan de jongeren. Deze jongeren kunnen worstelen met hun identiteit, lichte problematiek thuis ervaren, stress van school ervaren, worstelen met hun geloofsovertuiging, etc. Ook zijn er jongeren wiens begeleiding vallen onder de eerstelijnszorg. Deze jongeren zijn met een specifieke hulpvraag gekomen of hebben een nog ongespecificeerde maar wel duidelijk ervaarde hulpvraag, wij helpen ze dan bij het formuleren van de hulpvraag en met het werken naar verbetering in de hulpvraag.

Doelstelling

Visie:

Wij bij Brothers in Christ vinden dat elke jongere de mogelijkheid moet krijgen om zich te ontwikkelen, gehoord en gezien te voelen.

Missie:

Brothers in Christ heeft als missie om er voor te zorgen dat de ongeziene gezien wordt en dat er hulp is voor wie hulp nodig heeft. Wij geloven dat wij met elke daad, hoe klein of groot dan ook, kunnen bijdragen aan een positieve ervaring voor de jongeren. Hier zetten wij ons, samen met onze donateurs, met heel ons hart voor in.

Onze ambitie:

Brothers in Christ wil in de komende twee jaren haar vermogen vergroten door een aanspraak te doen op verschillende fondsen. Hiermee willen wij onder anderen een auto aanschaffen om zo meer mobiel te zijn en de jongeren beter te hulp te kunnen staan. De som hiervan is 33.000 euro in het eerste jaar en 2.000 euro in het tweede jaar.

Ook willen wij de komende twee jaren onze hulpverlenende activiteiten professionaliseren en 20 jongeren van hulp voorzien. Daarbij willen wij met onze activiteiten met een religieuze focus 200 jongeren bereiken in de komende twee jaren.

Sterkten en zwakten:

Sterkten
Brothers in Christ bestaat uit een groep twintigers met verschillende relevante opleidingen, zoals Social Work, Pedagogiek, Psychologie en Fiscale Economie. Door gebruik te maken van de nieuwste theorie en technieken vanuit deze verschillende expertises kunnen wij hoogstaande kwaliteit en rendabiliteit leveren. Elk geïnvesteerde euro wordt optimaal gebruikt tot steun van zoveel mogelijk jongeren. Daarnaast hebben wij als team gezamenlijk een passie voor mensen. Wij zijn bekend met de wereld waarin de jongeren leven en kunnen daardoor goed inspelen op wat zij nodig hebben. Daarnaast zijn we op het gebied van begeleiding van en activiteiten voor jongeren al jaren actief. Brothers in Christ werkt als een eenheid en we zetten ons in voor duidelijkheid naar de jongeren en onze partners.

Zwakten
De bestuursleden van Brothers in Christ hebben zelf niet veel financiële middelen tot hun beschikking om in het beginstadium de kosten van de stichting te dekken. Brothers in Christ is daarom afhankelijk van giften van derden, die net als wij enthousiast zijn over de visie van de stichting en daar financieel aan willen bijdragen. Dit is mogelijk door middel van eenmalige donaties alsmede door sponsoring van Brothers in Christ voor een langere periode.

Strategische doelstelling

 1. Bestuurder Marciano Roberto Carrilho reist 1 keer per week om de jongeren te bezoeken, poolshoogte te nemen van de vorderingen en ook de ouders te spreken. (Weer van toepassing na het afschalen van de maatregelen omtrent COVID-19)
 2. Daarbij krijgt bestuurder Marciano Roberto Carrilho alleen de onkosten vergoed.
 3. Bestuurder Marciano Roberto Carrilho neemt in zijn functie als coach minimaal 1 keer per week contact op met de jongeren. Dit kan zijn telefonie of sociale media.
 4. Voor aanvang van de projecten naast de persoonlijke coaching zal er een nieuwsbrief per e-mail worden verstuurd naar de daarvoor aangemelde personen. Ook worden de activiteiten aangekondigd via social media.
 5. Aanvragen fondsen bij VSBfonds, Orange Fonds en Kansfonds. Hier willen wij een totaal van ongeveer 33.000 euro aanvragen ten baten van de activiteiten van de stichting.
 6. De Jongerenretreat zal elk jaar in de meivakantie gehouden worden, voor jongeren die daar interesse in hebben. Dit vindt plaats in een landalpark.
 7. De muziekdagen en bijbelstudiedagen kunnen gehouden worden in ons eigen en van het Leger des Heils, beiden gelegen in Zaandam.
 8. De resultaten en verslagen zullen geplaatst worden op de eigen website en de sociale media waarop de stichting actief is.

Wij zetten ons in voor jongeren door middel van

Activiteiten met een religieuze focus

 • Persoonlijke coaching

Door middel van een coach voor de jongere die de jongere advies op maat geeft, antwoord geeft op zijn vragen, coacht op de punten waar coaching voor gevraagd is en bemoedigd om het goede te (blijven) doen.

 • Bijbelstudiedagen

Dagen waarop alle jongeren -die daar interesse in hebben- gratis een diepgaande studie van de Bijbel kunnen bijwonen.

 • Muziekavonden

Waarbij de jongeren door middel van workshops meerdere aspecten van muziek en het schrijven van muziek zullen doorgronden en toepassen.

 • Dagjes uit

Waarbij de jongeren die persoonlijke begeleiding krijgen,  een leuke activiteit gaan doen met hun mentor. Denk aan boomklimmen, karten, evangelisatie, etc.

 • Kamp

Jaarlijkse kampen waarbij alle jongeren -die daar interesse in hebben- een weekend connecten, opgebouwd worden in geloof en leuke activiteiten doen.

Activiteiten met een hulpverlenende focus

 • Begeleiden van jongeren door middel van whatsappgesprekken.

Jongeren kunnen hier vragen om advies als het gaat om praktische zaken zoals, hoe de eerste stap te zetten om hulp te krijgen of hoe hun mentale en fysieke gezondheid te onderhouden. Ook kunnen de jongeren hun verhaal kwijt in een veilige en laagdrempelige omgeving. De eerste benadering is hierbij altijd van de jongere richting ons. Hierbij komt het regelmatig voor dat deze jongeren komen vanuit ernstige situaties zoals huiselijk geweld, suïcidale gedachten, depressieve gevoelens en andere vergelijkbare omstandigheden. In deze gevallen nemen wij contact op met de juiste instanties, zoals bijvoorbeeld Veilig Thuis en 113. Ongeveer zeven jongeren tegelijk worden op deze manier begeleid*.

 • Ambulante begeleiding van jongeren door middel van het bezoeken van de jongeren en activiteiten doen met de jongeren.

Hierbij is er altijd ruimte voor de jongere om zijn of haar ei kwijt te kunnen. De focus van deze momenten is om met oplossingsgericht werken de jongere te helpen om succesmomenten op te doen en doelen te bereiken. Door de persoonlijke aandacht en de laagdrempelige benadering zijn de jongeren in staat om de eerste stap te zetten binnen het accepteren van hulp. Hierdoor komen ze tot de mogelijkheid om te sparren over hun hulpvraag en samen te werken aan het opzetten van doelen. Ook kan de jongere altijd telefonisch contact op nemen met zijn of haar coach, wat beschermend werkt ten opzichten van het succesvol uitvoeren van de doelen van de jongere en terugval te voorkomen. Ongeveer vier jongeren tegelijkertijd worden op deze manier begeleid*.

 • Spelavond met jongeren.

Hier is Marciano de spelleider en de jongeren zijn spelers. Het spel is een rollenspel dat zich afspeelt in een door Marciano gecreëerde wereld. In tegenstelling tot veel andere spellen, hebben de jongeren hier veel vrije keus in wat zij wel en niet doen, hierdoor kunnen ze een bepaalde mate van controle ervaren en hiermee oefenen. Verder is het doel van het spelen van dit spel de jongeren stimuleren in hun sociale interactie en zichzelf te ontwikkelen. Door op een laagdrempelige manier te kunnen en mogen experimenteren met gedrag in het spel en te ontdekken hoe het zit met de gevolgen van hun acties. Ook worden ze uitgedaagd om samen te werken in het spel. Een belangrijk onderdeel van dit spel is namelijk dat de spelers moeten leren hoe zij er samen voor kunnen zorgen dat iedereen ruimte krijgt in het spel. Ze moeten dus hun eigen aanwezigheid leren afstemmen op die van de groep. Hierbij begeleidt Marciano de groepsdynamica. Verder is het spel een goede uitlaatklep voor en stimuleert de creativiteit van de deelnemers. Ongeveer drie jongeren nemen deel aan deze activiteit.

 • Jongerenretreat (Staat op de planning).

Een retreat voor jongeren 15+ die even uit alle spanningen, verplichtingen en drukte van het dagelijkse leven willen. Met ongeveer 4 tot 6 man gaan we op een retreat van 4-5 dagen.  De retreat vindt plaats in een gehuurd huisje, zoals op Landal. Belangrijke lessen voor jongeren betreffen hoe stress te voorkomen, hoe om te gaan met stress en hoe tot rust te komen. Wij sluiten aan bij deze hulpvraag en geven de jongeren praktische handvatten en een plek om te oefenen.

Tijdens de retreat krijgt de jongere één begeleider voor zichzelf. Samen met deze begeleider gaat deze jongere de vijf dagen van de retreat door. Met deze begeleider probeert de jongere te verwerken wat er allemaal gebeurd is en tot rust te komen van alle indrukken die het leven als jongere met zich meebrengt. Ook zal de begeleider samen met de jongere leren hoe regelmatig op een goede manier rust te nemen. Hier zal ruimte voor zijn in het programma. Ongeveer drie jongeren nemen deel aan deze activiteit.

*Punt 1 en 2 kunnen in elkaar overlopen indien de jongere aangeeft behoefte te hebben aan meer of intensievere begeleiding. De hoeveelheid aangegeven jongeren zijn niet dubbel opgeteld, zodat het een beter overzicht geeft van het totaal aantal jongeren die begeleid worden.

Bestuur

Marciano R. Carrilho:            Voorzitter
Abel A. C. de Boer:                Secretaris
Nathan H. de Boer:              Penningmeester

Beloningsbeleid

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.


Uitgevoerde activiteiten

25 november 2018 – September 2019 organiseerden wij in samenwerking met het Leger des Heils iedere laatste zondagavond van de maand onze WorshipNight.

Activiteiten 2017

8 op 9 december waren wij als vrijwilligers aanwezig bij Night@Bubblejungle van Go and Tell.
23 december verzorgden wij gedeeltelijk de kerstdienst van het Leger des Heils Zaandam.
24 december hebben wij met de samengestelde band het kerstfestival(Kerstival)
van de EGZ voorzien van muziek.
25 december hebben wij met de jongerenband One in Unity een lied opgedragen
op de kerstochtenddienst van Jerehsalem.

Activiteiten 2018

Iedere eerste zaterdag van de maand voorzagen wij kinderen en tieners uit de buurt van een leuke dag waarbij wij ze bekend maakten met wie Jezus Christus is.

5 januari waren wij aanwezig als groepleider op de tienerdag van Wake Up kamp.
2 april waren wij aanwezig als vrijwilligers bij de kinderen en als security op Simply Jesus.
11 t/m 13 mei waren wij aanwezig als teamleider op Royal Adventure Weekend.
17 t/m 21 mei waren wij aanwezig als medewerkers op de teenzone op Opwekking.
2 juni hielden wij ons Brothers in Christ openingsfeest.
23 t/m 27 juli waren als team betrokken bij evangelisatie project  sonrise.
29 juli t/m 3 augustus waren wij aanwezig als groepsleider Vrij Zijn Zomerweek.
5 t/m 18 augustus waren wij aanwezig als groepsleiders bij Wake Up Kampen.
6 oktober waren wij aanwezig als vrijwilligers bij Like Jesus.
19 t/m 27 oktober  waren wij aanwezig bij bidden en vasten.
18 november organiseerde wij mede de VEG-Jeugddienst.

Activiteiten 2019

4 januari waren wij aanwezig als vrijwilligers bij wake up tienerdag.
18 t/m 19 januari waren wij aanwezig als vrijwilligers bij Night@Bubblejungle.
30 mei t/m 2 juni waren wij aanwezig als vrijwilligers bij Royal Adventure Weekend.
6 t/m 10 juni waren wij aanwezig als vrijwilligers op het tienerterrein (Teenzone) van Opwekking.
29 juli t/m 2 april versterkten wij het team van de jeugdtent op de Reveilweek in Voorthuizen.
4 t/m 10 augustus waren wij leiders op het Wake Up kinderkamp.
11 t/m 17 augustus waren wij leiders op het Wake Up tienerkamp.
6 t/m 8 september hebben wij meegedraaid als muziekteam op het Cornerstone-jeugdweekend.

Activiteiten 2020

17 januari hebben wij de muziek verzorgd bij de jeugddienst van Cornerstone.
1 maart hebben wij de muziek verzorgd bij de gezinsdienst van de Wijngaard.
4 t/m 6 september hebben wij de muziek verzorgd en de tieners begeleid op het Cornerstone-jeugdweekend.
17 september t/m 3 december iedere donderdag meegedraaid als gespreksleider en muzikaal ondersteuner bij Youth Alpha cursus door Youth for Christ Zaandam.


Financiële verslagen